Regulamin najmu apartamentów/ Warunki rezerwacji

1) Postanowienia ogólne

 • Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej oraz w każdym z apartamentów.
 • Potwierdzenie rezerwacji łączy się z zapoznaniem i akceptacją przez Klienta Regulaminu
 • Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu krótkoterminowego apartamentów zamieszczonych na stronie www.mountainandsea.pl
 • Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Rezerwacji apartamentu można dokonywać na okres, co najmniej 1 doby hotelowej, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
 • Właściciel apartamentów zastrzega sobie możliwość ustalenia innych, dłuższych niż minimalne, okresów pobytu.
 • Klientem może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu.
 • Mountainandsea Apartaments zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez firmę Mountainandsea kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.
 • W ramach umowy najmu, Mountainandsea zobowiązuje się przygotować apartament dla Klienta oraz udostępnić go mu, w zamian za ustalone wynagrodzenie
 • Mountainandsea ma prawo do odmowy wydania apartamentu do korzystania w przypadku, gdy Klient lub osoba objęta rezerwacją Klienta:

– nie posiada ważnego dowodu tożsamości,

– nie posiada środków na sfinansowanie pobytu w apartamencie,

– znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

– zachowuje się w sposób agresywny,

– podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub umowę.

 • Klient może otrzymać fakturę za pobyt w apartamencie. O potrzebie uzyskania faktury Klient informuje na etapie rezerwacji.

2) Zakwaterowanie

 • Rezerwacji apartamentu Klient możne dokonać w następujący sposób :
 • Doba hotelowa:  Świnoujście – od godziny 15:00 do godziny 10:00.
  Szklarska Poręba – od godziny 15:00 do godziny 10:00.
 • Pobyt w apartamencie zaczyna się od godziny 15:00 (Świnoujście), 15:00 (Szklarska Poręba) do 20:00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Apartamentu od przedstawiciela Mountainandsea o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. W celu zameldowania, prosimy o przedstawienie oficjalnego dokumentu tożsamości (np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy). Biura Lokalne otwarte są w określonych godzinach, w zależności od sezonu i miejscowości. Informacje na ten temat dokładnego stanu technicznego Apartamentu Klient może otrzymać na swoje życzenie. Jeśli przyjazd jest planowany w godzinach innych niż godziny otwarcia biura, Klient ma obowiązek powiadomić pracowników o tym, co najmniej 24 godziny przed dniem przyjazdu. Przyjazdy w godzinach po 20:00 jest objęty dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.
 • Opuszczenie najętego Lokalu/ wymeldowanie powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później niż do godziny 10:00 tego dnia. W przypadku nieopuszczenia Lokalu do wskazanej w zdaniu pierwszym godziny, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w Lokalu. Opuszczając lokal Najemca zobowiązany jest zamknąć lokal na klucz i zwrócić go do osoby odpowiedzialnej za niego, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Klient zobowiązuje się, że liczba osób przebywających z nim w Apartamencie nie przekroczy 4 osób w toku całego pobytu w nocy. W razie naruszenia powyższego obowiązku Mountainandsea Apartments ma prawo obciążyć Klienta opłatą dodatkową w wysokości po 500,00 zł. Stwierdzenie przebywania w Apartamencie większej niż dopuszczalnej liczby osób może nastąpić przez przedstawiciela Mounatainandsea Apartments w szczególności w związku ze świadczoną usługą sprzątania lub na skutek wezwania, zgłoszenia konieczności interwencji w Apartamencie lub przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia naruszenia opłata dodatkowa naliczana jest od początku okresu rezerwacji.

3) Opłaty i Kaucja

 • Wysokość opłaty za wynajem każdorazowo ustalana jest z osobą wynajmującą apartament
 • Opłata za wynajem obejmuje: opłatę za przygotowanie apartamentu, opłatę za pobyt w apartamencie liczby osób ustalonej w umowie
 • Do opłaty za wynajem mogą być doliczane dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w umowie
 • Umowa najmu nie zobowiązuje do dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany ręczników, wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, pobytu zwierzęcia oraz kosztu parkingu.
 • Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 2 (dwóch) dni Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazany w formularzu rezerwacyjnym, opłatę rezerwacyjną w wysokości 40% opłaty za wynajem apartamentu w niskim sezonie, natomiast 100% opłaty za wynajem apartamentu w wysokim sezonie. W przypadku braku wpłaty w tym terminie Mountainandsea zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji. Pozostałą kwotę Klient zobowiązany jest wpłacić przelewem na konto w terminie do 48 godzin przed datą przyjazdu (liczy się data wpływu środków na rachunek Mountainandsea) lub gotówką w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy.

Wysoki sezon: grudzień, styczeń, luty, marzec, czerwiec, lipiec, sierpień.

Niski sezon: kwiecień, maj, wrzesień, październik, listopad.

 • Przed uiszczeniem opłaty rezerwacyjnej, prosimy o podanie dokładnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (zaliczkowej i końcowej): imię, nazwisko, adres i/lub danych firmy oraz jej NIP.
 • W przypadku niepodania danych do faktury, po zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej wystawiony zostanie paragon.
 • Klient zamieszkały na terenie Polski i z polskim meldunkiem, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 400 zł. (czterysta złotych) tytułem zabezpieczenia ewentualnych szkód powstałych w lokalu. Kaucja płatna jest razem z opłatą za wynajem lokalu lub z zaliczką za wynajem lokalu. W razie braku podstaw do potrąceń z kaucji, kaucja zostanie zwrócona Klientowi na jego rachunek bankowy w terminie 48 godzin od dnia zakończenia pobytu w lokalu, lub w terminie 48 godzin od dnia rezygnacji z pobytu w lokalu.
 • Klient zamieszkały poza granicą Polski (bez polskiego meldunku) zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości 1000 zł ( 230EUR ). Kaucja płatna jest razem z opłatą za wynajem lokalu lub z zaliczką za wynajem lokalu. W razie braku podstaw do potrąceń z kaucji, kaucja zostanie zwrócona Klientowi na jego rachunek bankowy w terminie 48 godzin od dnia zakończenia pobytu w lokalu, lub w terminie 48 godzin od dnia rezygnacji z pobytu w lokalu.
 • Jeżeli koszt napraw, kar umownych lub innych płatności związanych z korzystaniem z apartamentu Mountainandsea przekroczy wysokość zabezpieczenia, Mountainandsea zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.
 • Sprzątanie końcowe apartamentu gdy wynajem obejmował poniżej 7 dób pobytu wynosi 180 zł.
 • Opłata klimatyczna płatna jest na miejscu w gotówce. Opłata klimatyczna za dobę wynosi:
 • Kaucja będzie zwracana na konto bankowe przelewem do 48 h od wyjazdu gości z apartamentu. (cały ten punkt do wykreślenia w związku z wcześniejszymi zmianami).
 • Bezpłatny parking na terenie osiedla w wyznaczonych miejscach.
 • Możliwość wynajęcia miejsca postojowego w hali garażowej, cena 50 zł za dobę (wy łącznie na cały okres pobytu).

ŚWINOUJŚCIE 4,80 zł/ za dzień

SZKLARSKA PORĘBA 2,50 zł/ za dzień

(Do 3 roku życia dziecka bez dodatkowych opłat)

4) Zmiana oraz anulowanie rezerwacji

 • Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności apartamentu.
 • Zmiana rezerwacji przez Mountainandsea jest możliwa w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczeń ze strony Mountainandsea. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizm przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny, zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Apartamentu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Mountainandsea ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 • Mountainandsea zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji przez Mountainandsea Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

5) Rezygnacja z rezerwacji, skrócenie pobytu

 • W przypadku rezygnacji z rezerwacji poniżej 14 dni przed datą pobytu, dokonana opłata rezerwacyjna pozostaje bezzwrotna. Rezygnacja w takim terminie wiąże się z 100% utratą wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji Klienta z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Mountainandsea nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie do 14 dni przed datą pobytu, opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona w terminie 7 dni na rachunek bankowy osoby, która dokonała wpłaty opłaty rezerwacyjnej. Rezygnacja z rezerwacji wymaga powiadomienia w formie pisemnej, wysłanego na adres e-mail office@mountainandsea.pl
 • W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta, rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest do pokrycia w całości kosztów najmu apartamentu za pełny okres rezerwacji

6) Pobyt zwierząt

 • Mountainandsea nie przewiduje możliwości przebywania zwierząt w apartamencie.
 • W przypadku przebywania w apartamencie zwierząt, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego. Równowartość wyrządzonych szkód, w tym koszty ich usunięcia pokrywa Klient najpóźniej w terminie 7 dni od daty wymeldowania się z apartamentu. Ponadto za pobyt zwierząt w apartamencie Mountainandsea pobierze dodatkową opłatę w wysokości 300 zł za dobę

7) Procedura pobytu Klienta

 • Klient, osoby przebywające w apartamencie oraz osoby zaproszone przez Klienta zobowiązane są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-07:00 i nieorganizowania w tym czasie głośnych, uciążliwych spotkań lub imprez. W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Mountainandsea ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności za najem z tytułu całego okresu rezerwacji.
 • W trakcie ciszy nocnej w apartamencie mogą przebywać tylko i wyłącznie Klient oraz osoby zgłoszone w rezerwacji.
 • Zachowanie osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób. Mountainandsea może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszą tę zasadę.
 • Klient zobowiązany jest do utrzymywania apartamentu w należytym stanie i jego prawidłowego wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również korzystania z apartamentu z poszanowaniem zasady porządku domowego i dobrego sąsiedztwa. W razie naruszenia tego obowiązku Mountainandsea ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności za najem z tytułu całego okresu rezerwacji
 • Klient zobowiązany jest do pozostawienia apartamentu w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu istniejącego w dniu zakwaterowania
 • Klient zobowiązuje się do eksploatacji Apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z Apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do niekopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Apartamentu.
 • Palenie w apartamentach jest całkowicie zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w apartamencie.
 • Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.

8) Informacje dodatkowe

 • Klient przyjmuje do wiadomości, że apartament nie jest wyposażony w sejf, a zatem Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wnoszonych do apartamentu przedmiotów, w tym kosztowności, kwot pieniężnych przed ich zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem.
 • Klient oraz osoby zgłoszone przez niego w rezerwacji, a także osoby przebywające w apartamencie, za jego wiedzą lub zgodą akceptują, że przed wejściem do apartamentu oraz po obrysie tarasu, który przynależy do apartamentu, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa zamontowany jest monitoring.
 • Mountainandsea może odmówić zakwaterowania Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządził szkodę w apartamencie, innym Gościom, pracownikom obiektu, innym osobom przebywającym na terenie obiektu albo w inny sposób zakłócił spokój Gości lub funkcjonowanie obiektu.
 • Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 • Ręczniki stanowią wyposażenie pokoju. W przypadku zaginięcia, obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia kosztem 60 PLN za ręcznik.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach obiektu grzałek, żelazek elektrycznych, oraz innych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
 • W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Za jego naruszenie Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w kwocie 3.000 zł.
 • Jeżeli po zakończeniu pobytu, Klient zostawi w apartamencie rzeczy osobistego użytku, będą one odesłane na koszt Klienta na wskazany przez niego adres. W przypadku braku takiej dyspozycji, rzeczy zostaną przechowane maksymalnie do 3 miesięcy, a artykuły spożywcze do 24 godzin od dnia wymeldowania.
 • Mountainandsea nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w czasie pobytu przez Klienta w obiekcie pieniądze, papiery wartościowe, inne cenne przedmioty, w tym kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną oraz inne przedmioty.
 • Zmiana Regulaminu wchodzi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o niej poprzez jej publikację na stronie internetowej.
 • W związku z tym, że od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Szkocny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Krzysztof Szkocny Apartments Mountain & Sea, ul. Kasztanowa 22, 62-081 Przeźmierowo, NIP 7822515538 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy najmu i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza: firmą świadczacą na rzecz Administratora usługi księgowe, bankowe i ubezpieczeniowe.
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ,
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy najmu i jej realizacji. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie powyższej umowy i jej realizacja,
 • posiada Pani/Pan prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25.05.2018 r. będzie Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych

– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy o świadczenie usług prawnych, a po jej rozwiązaniu przez okres konieczny dla dochodzenia ewentaulnych roszczeń, a w przypadku złożenia sprzeciwu – do momentu złożenia sprzeciwu.
 • Dokonując rezerwacji:

–  wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora danych tj. Krzysztofa Szkocnego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Krzysztof Szkocny Apartments Mountain & Sea, ul. Kasztanowa 22, 62-081 Przeźmierowo, NIP 7822515538

– podaję Pan/Pani dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą

– oświadcza Pan/Pani, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

 

Menu